Miljöpolicy


Uddevalla Omnibus är ett modernt transportföretag med stort miljöansvar och som skall verka för att:

Minimera all påtaglig miljöpåverkan.

Visa miljöhänsyn i alla beslut såväl inköp och administration.

Bedriva ett seriöst miljöarbete och se till att miljöpolicyn ständigt ses över.

Följa miljöledningssystemet ISO 14001:2004 samt föreskrifter, förordningar,

Lagar och andra krav.

Se till att all personal har en adekvat utbildning för miljö, brand, sjukvård samt följer företagets regelverk för Pilotfish.

Aktivt arbeta med att källsortera vårt avfall.

Arbeta för ständig förbättring av miljöprestandan.

Erbjuda utbildningar, med syfte att minska miljöpåverkan, för övriga företag i branschen.

Uddevalla 2020-04-17

_____________________________

Claes Barkebo