Drogpolicy


Policy

Inom Uddevalla Omnibus AB accepteras under inga omständigheter att personal är drogpåverkad. Arbetsuppgifterna inom företaget som i linje med vår källverksamhet innebär trafikarbete – är helt oförenliga med användande av droger. Följande gäller:

 • absolut nykterhet avseende såväl alkohol som andra droger gäller under arbete
 • oannonserade drogfrihetskontroller kommer att utföras av extern kontrollpersonal och
 • oannonserade alkotester kommer att genomföras av företagets personal.

Vid nyanställning genomförs en obligatorisk drogtest.

 • samtliga anställda ska ta sitt medmänskliga ansvar på sitt respektive arbetsställe för att medverka till drogpolicyns upprätthållande

Handlingsprogram

När är ett drogproblem privat, och när angår det arbetsledning och arbetskamrater?

Eftersom ingen kan acceptera att någon använder droger inom vårt företag, måste vi alla reagera/agera om dessa problem uppstår.

Om någon brukar droger på ett sådant sätt, att det påverkar tjänstbarheten, säkerheten, företagets anseende, tilltro och effektivitet eller stör arbetstrivseln, är det inte längre någon privat angelägenhet. även om det händer på fritiden!

Det finns då skäl för alla att ta upp förhållandet för åtgärd.

Ansvar

Kommer det till arbetsledningens kännedom, att någon medarbetare missbrukar droger av något slag, är han/hon skyldig att ingripa.

Dessutom ska samtliga anställda agera om man misstänker ett missbruk.

Handlingsplan

Kommer någon påverkad till arbetsplatsen eller intar någon drog under arbetets gång skall följande gälla:

 • vederbörande skickas hem, varvid någon från företaget ansvarar för att arbetstagaren kommer hem i god ordning
 • ingen lön utgår vare sig den dag man blir hemskickad eller för de dagar som behövs för att man ska bli drogfri
 • sjukanmälan eller semesteruttag ska inte accepteras i detta sammanhang
 • sjukskrivning av läkare accepteras

Arbetsledningen (närmaste chef) beslutar vilka kontakter som ska tas när första indikationen kommer om att något inte står rätt till. Förnekar den anställde misstänkt påverkan föreslås en alkotest/provtagning med hjälp av egen utrustning eller på annat lämpligt sätt. Arbetsledningen (närmaste chef) har ansvar för att drogtest genomförs av Företagshälsovården. Medarbetare som nekar drogtest/alkoholtest betraktas av företaget som påverkad.

Praktisk tillämpning (behandlingsplan)

När medarbetaren kommer tillbaka till arbetet skall arbetsledningen (närmaste chef) omgående:(OBS! Den fackliga organisationen ska samverka i dessa frågor och genast underrättas)

 • Samtala med medarbetaren
 • Besluta om åtgärder:
 • Läkarkontakt
 • Stöd och hjälp att få kontakt med lämpliga organisationer (Länkarna eller AA).
 • Eventuellt hjälp till omplacering/nytt arbete

Det är viktigt att arbetsledningen (närmaste chef) ser till att behandlingsplanen följs!

Vad kan Du göra som arbetskamrat?

Samtliga anställda vid arbetsplatsen har ett ansvar för att rapportera om sådant som kan orsaka skador för den enskilde och omgivningen. Upptäcker du att någon på din arbetsplats har drogproblem är det viktigt att Du gör något genast. Ju tidigare vi kan ingripa desto större är chansen att vi kan åstadkomma någon förbättring av problemet. Kontakta arbetsledningen (närmaste chef).Tecken som kan tyda på missbruk

 • Nedgång i prestationsförmåga
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ojämn effektivitet och irritation
 • Svårighet att passa tider
 • Upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till andra ledigheter
 • Semesterdagar och annan ledighet som tas ut lite då och då – utan förvarning

Ovanstående tecken behöver inte tyda på missbruksproblem – de kan komma sig av andra orsaker – men, oavsett orsaken, ska ett samtal med vederbörande ske. Detta är ett bevis på att Du som medmänniska bryr Dig om!

Slutsatser

Vad ska arbetsledningen (närmaste chef) göra när en medarbetare misstänks ha problem med drogmissbruk?

Det viktigaste är att bry sig om!

Samtala med medarbetaren i Din egenskap av chef. Berätta om Din egen och arbetskamraternas oro. Finns det dokumentation som kan tyda på missbruk? Det kan vara frånvarodagar, för sena ankomster, förändrat beteende etc. Kanske har medarbetaren kommit berusad eller bakfull till arbetet. Försök få medarbetaren att förstå att det inte bara är hans/hennes enskilda problem, utan att det också berör arbetskamraterna. En person med drogproblematik har ofta ett dåligt självförtroende och är då väldigt sårbar. Visa respekt för hans/hennes människovärde, även om Du måste uppträda rakt och med fasthet. Många insatser kan behövas för att hjälpa en människa, men det är viktigt att medarbetaren vet att det också ställs krav.

Gränsdragning

Man måste klargöra att droger av något slag aldrig någonsin är förenligt med arbetet. Klargör vad följderna blir om gränserna överskrids. Om gränsen överskrids måste man agera så som man tidigare har klargjort – och, det är viktigt, att alla medarbetare behandlas lika
Iaktta sekretessen!