Arbetsmiljöpolicy


Uddevalla 2019-10-01 genomgången  av Claes Larsson.
Mål för arbetsmiljöarbetet ISO 45001:2018,
UDDEVALLA OMNIBUS AB

Nedankallat UOAB.

MÅLDOKUMENT

Som övergripande mål skall alltid gälla att skapa en atmosfär av delaktighet i bolagets inre liv hos både tjänstemän, mekaniker, förare samt övrig personal. I denna miljö skall jämställdhet råda, inte bara mellan kvinnor, män, härkomst utan också mellan olika kategorier av anställda, varvid de långtidssjuka har rätt till särskild omsorg.

UOAB har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö med god marginal till de minimikrav som ställs av Arbetarskyddsstyrelsen och andra myndigheter.

UOAB:s arbetsmiljöpolicy innefattar arbetsmiljön i såväl bussar, verkstad, depåer, uppehållsrum och på kontoret.

I måldokumentets anda syftar arbetsmiljöarbetet till att:

 • arbete skall ge arbetstillfredsställelse, välbefinnande, gemenskap och personlig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt för andra.
 • förhindra ohälsa och olycksfall samt att verka för hälsa och välbefinnande åt alla i fysiskt, psykiskt och socialt avseende.

För att leva upp till denna arbetsmiljöpolicy, skall det inom UOAB finnas kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten och om de skyddsåtgärder som behövs. De anställda skall ha en god kunskap om riskerna med arbeten som de utför.

Så skapas en god arbetsmiljö

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för UOAB:s ledning och alla anställda. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.

VD, avdelningschefer, huvudskyddsombud, skyddsombud och ansvariga vid enheter samt skyddskommittén verkar för en god arbetsmiljö. VD och avdelningschefer skall minst en gång per år genomföra arbetsmiljösamtal med berörda skyddsombud och arbetsplatsombud, då såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön på enheten diskuteras.
Med arbetsmiljö menas allt vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, utrustning, inredning, bussar, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger. Det ligger i allas vårt intresse och är vår skyldighet att värna om vår arbetsmiljö samtidigt som standarden på utfört arbete skall hålla en hög kvalitet.

Arbetsmiljöfrågorna skall beaktas i all planering och all verksamhet. De skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för såväl chefer som personal. Arbetsförhållanden skall anpassas och utvecklas efter människors olika förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende.
Arbetsmiljön skall beaktas i all verksamhet inom UOAB, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. I all planering är en bedömning av konsekvenserna för arbetsmiljön ett naturligt led.

Kostnaden för att erhålla en bra arbetsmiljö är en del av kostnaderna för verksamheten. Investering i bra arbetsmiljö bidrar till goda arbetsresultat av hög kvalitet.

En god arbetsmiljö skapas genom att man fortlöpande ger akt på och systematiskt eliminerar riskerna för de anställda att drabbas av fysiska och psykiska skador i arbetet.

En god arbetsmiljö vid UOAB gör medarbetarna till ambassadörer för UOAB och på så vis medverkar till bra goodwill för bolaget, vilket på sikt medverkar till att det blir lättare att rekrytera ny personal.

Alla förändringar av verksamheten skall präglas av en helhetssyn på de faktorer som påverkar människan i arbetet samt bidra till en bättre arbetsmiljö. Förändringar av organisation, teknik, bussar, arbetsrutiner och lokaler bör fortlöpande vara steg mot en bättre arbetsmiljö. Ett arbetsliv i förändring bör således i sig vara en källa till utveckling mot en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren
Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga arbetstagarnas ohälsa, olycksfall och utslagning från arbetet. Arbetsgivarens ansvar är att med tidiga åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering arbeta för att en arbetstagare efter sjukdom eller skada skall kunna behålla sitt arbete eller få ett annat lämpligt arbete, i den mån detta sker inom ramen för lagar och paragrafer.

VD har det övergripande arbetsmiljöansvaret på UOAB. Genom delegering av uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållandet i frågor om arbetsmiljön. Avdelningschefer har efter delegering arbetsmiljöansvaret på sina respektive enheter. De skall inom sina befogenheter skapa en god arbetsmiljö samt informera närmast högre chef när befogenheterna inte räcker.

Anställda
Anställda ska visa personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot en god arbetsmiljö.

Skyddsombud
Skyddsombuden är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor men är inte ansvariga för arbetsmiljön i juridisk mening och inte för genomförandet av åtgärder. På motsvarande sätt är arbetsplatsombuden på depåerna delaktiga i arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombuden/personalen om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet. Deras närmare befogenheter framgår av författningar och kollektivavtal, varvid vad som sägs nedan särskilt bör uppmärksammas.

Skyddsombuden skall verka för tillfredsställande arbetsplatsförhållanden genom att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Skyddsombuden skall delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen samt vid planering och användningen av ämnen som kan medföra ohälsa och olycksfall.

Skyddsombuden skall medverka vid upprättandet av handlingsplaner, där det klart framgår vilka arbetsmiljöåtgärder som skall utföras och när dessa skall vara genomförda.

Inriktning av arbetsmiljöarbetet

Skyddskommittén verkar för att nå uppsatta mål genom att:

 • arbeta för att alla anställda får god kunskap om målen för arbetsmiljöarbetet,
 • utveckla arbetsformer genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt utvärdera verksamhet och bussar/arbetsplatser så att alla har möjlighet att utföra ett bra arbete,
 • klargöra ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor,
 • tillse att avdelningschefer och arbetsledare får arbetsledar- och arbetsmiljöutbildning,
 • arbeta för att arbetsmiljökonsekvenserna klargörs vid alla beslut som fattas vid kontoret, enheter och andra beslutande organ,
 • verka för uppmärksamhet och tidig reaktion på fenomen som sjukfrånvaro, vantrivsel, relationsproblem, kränkande särbehandling, belastningsskador och andra faktorer som skapar en negativ arbetsmiljö,
 • tillse att risksituationer kartläggs i planerad och befintlig verksamhet samt medverka till att arbetsmiljöförbättrande åtgärder vidtages,
 • aktivt motverka risker för ohälsa och olycksfall,
 • återföra erfarenheter från information, utbildning, vidtagna skyddsåtgärder m. m. genom skyddskommitténs ledamöter,
 • aktivt följa och beakta nya forskningsrön inom arbetsmiljöområdet,
 • engagera anställda i friskvård, vilket syftar till att minska sjukfrånvaron och förebygga arbetsskador.

övergripande resurser för arbetsmiljöarbete

Skyddskommittén och dess arbetsutskott deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet på UOAB.

AB Hälsobolaget företagshälsovårdscentral svarar för vården av personalen vilket utgör viktig resurs i arbetsmiljöarbetet.

VD Claes Barkebo
Personalchef Mikael Karlsson